Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 ओधोगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

ओधोगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  

2 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६  

3 वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७

वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७  

4 कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.