Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 कोशी प्रदेश वन नियमावली, २०८०

कोशी प्रदेश वन नियमावली, २०८०

2 प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९

3 पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

पर्यटन विकास (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९

4 सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९

5 पर्यटन विकास नियमावली, २०७७

पर्यटन विकास नियमावली, २०७७
 

6 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
 

7 वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७

वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७
 

8 प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७

प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७
 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.