Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, २०७६

बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, २०७६

2 पर्यटन विकास ऐन,२०७६

पर्यटन विकास ऐन,२०७६

3 प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६

4 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

5 प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

6 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.